Hoe gaat Nox met uw gegevens om?

April 2018

NOX GROEP B.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna gezamenlijk aangeduid als: NOX/wij) bieden veel verschillende diensten, waaronder:

 • vaste telefonie
 • mobiele telefonie
 • internetdiensten

Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van u.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening simpel, betrouwbaar en flexibel is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om dit te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij inzicht hebben in welke producten en diensten u bij ons afneemt en in het gebruik dat u van onze producten en diensten maakt. Wij koppelen de informatie die we van u hebben om uw vragen, meldingen (bijv. over een storing in uw dienstverlening) en klachten, snel en adequaat op te kunnen pakken.

We informeren u graag persoonlijk en op het moment dat het voor u relevant is. Deze informatie kan bestaan uit tips over producten die u gebruikt, nieuwsbrieven of interessante aanbiedingen. Bij bijvoorbeeld het aflopen van uw abonnement. Als u meerdere diensten of producten bij ons afneemt dan kunnen daar voordelen aan verbonden zijn. Wij wijzen u graag op deze voordelen. Ook daarvoor verwerken we uw gegevens.

Bij de verwerking van uw gegevens staat uw belang voorop!

Onze belofte:

 • Wij zijn zorgvuldig met uw gegevens. U kunt er op rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.
 • Wij kijken niet naar de inhoud van uw communicatie. Wij monitoren geen gesprekken, kijken niet naar de inhoud van uw sms-berichten, e- mails of chats en houden niet bij welke websites u bezoekt.
 • Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.
 • Wij informeren u over het gebruik van uw gegevens en bieden u eenvoudige mogelijkheden om uw gegevens en de keuze die u ten aanzien van uw privacy heeft gemaakt in te zien en aan te passen.
 • U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die u ten aanzien van uw privacy heeft gemaakt.

In dit privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen. Dit privacy statement is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken.

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die wij van u verwerken in het kader van de producten en diensten die NOX in Nederland op de markt brengt. Het statement geldt voor alle klanten die bijvoorbeeld vaste telefonie, mobiele telefonie of internetdiensten afnemen van NOX en voor alle gebruikers van websites van NOX.

Alle B.V.’s die onderdeel uitmaken van de NOX groep voeren een zelfde privacy beleid. Zo weet u altijd waar aan toe bent als u met NOX een overeenkomst sluit.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is de B.V. met wie u de overeenkomst voor de door u afgenomen dienst heeft gesloten. Neemt u bijvoorbeeld een dienst af van Nox Telecom B.V. dan is Nox Telecom B.V., Keizersveld 13G in Venray de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

Hieronder vindt u een globaal overzicht, waarin de belangrijkste gegevensverwerkingen zijn weergegeven. Het doel van het overzicht is u in één oogopslag een globaal beeld te geven van de gegevens die wij van u verwerken in het kader van onze telefoon-, internet- en televisiediensten en welke keuzes u hierin kunt maken. Wilt u meer weten over de keuzes die u heeft en hoe u uw keuze aan ons bekend kunt maken, ga dan naar ‘Recht van verzet’ (zie 8.3). Voor inzage in uw gegevens gaat u naar ‘Inzage’ (zie 8.1). Naast de in het overzicht opgenomen gegevens verwerken wij gegevens van u op onze websites (zie H5). Voor een volledig beeld raden wij u aan het privacy statement in zijn geheel te lezen. Daarin kunt u tevens lezen hoe wij uw gegevens binnen NOX delen (zie H6) en wat ons beleid is ten aanzien van het delen van uw gegevens met derden (zie H7).

Bellen
Bellen (H3)Contactgegevens, Gebruiksgegevens (hoeveel heeft u gebeld. zie 3.1)Verbruiksgegevens (met wie heeft u gebeld, waar en wanneer, zie 3.1.2)Inhoud Communicatie (3.1)
Dienstverleningja (zie 3.2.1)ja (zie 3.2.1)Nee
Voldoen aan wettelijke plichtja (zie 3.2.2)ja (zie 3.2.2)ja (zie 3.2.2)
Verbeteren dienstverlening, informeren over gebruik van de dienst, trendanalyseja, tenzij bezwaar (zie 3.2.3)alleen met toestemming (zie 3.2.3)Nee
Marketing en Verkoopja, tenzij bezwaar (zie 3.2.4)alleen met toestemming (zie 3.2.4)Nee
Verstrekken aan derden voor MarketingneeneeNee
Internet
Internet (H4)Contactgegevens, Gebruiksgegevens (hoeveel mb’s heeft u gebruikt, zie 4.1.1)Verbruiksgegevens (zie 4.1.1)Inhoud communicatie, welke sites heeft u bezocht (zie 4.1.2)
Dienstverleningja (zie 4.2.1)ja (zie 4.2.1)Nee
Voldoen aan wettelijke plichtja (zie 4.2.2)ja (zie 4.2.2)ja (zie 4.2.2)
Verbeteren dienstverlening, informeren over gebruik van de dienst, trendanalyseja, tenzij bezwaar (zie 4.2.3)alleen met toestemming (zie 4.2.3)Nee
Marketing en verkoopja, tenzij bezwaar (zie 4.2.4)alleen met toestemming (zie 4.2.4)Nee
Verstrekken aan derden voor marketingNeeNeeNee
NOX Websites
NOX Websites (H5)Gegevens over bezoek NOX sites ( zie 5.1.1)Gegevens die u zelf achterlaat (zie 5.1.1)Koppeling met uw contact- en gebruiksgegevens (zie 5.1.1)
Dienstverleningja (zie 5.2.1)ja (zie 5.2.1)Nee
Voldoen aan wettelijke plichtn.v.t.n.v.t.Nee)
Verbeteren dienstverlening, informeren over gebruik van de dienst, trendanalyseja, tenzij bezwaar (zie 5.2.2)ja, tenzij bezwaar (zie 5.2.2)Nee
Marketing en verkoopja, tenzij bezwaar (zie 5.2.3)ja, tenzij bezwaar (zie 5.2.3)Nee
Verstrekken aan derden voor marketingNeeNeeNee

3.1 Welke gegevens verwerken we van u?

3.1.1. Bij aanmelding, als u contact met ons opneemt

Als u bij ons een abonnement afsluit voor een vaste of een mobiele telefoonaansluiting, zich aanmeldt als klant of meedoet met een actie, verwerken wij gegevens van u zoals uw naam, adres, woonplaats, kopie van uw legitimatiebewijs of verblijfsdocument, bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum, welke dienst(en) u bij ons afneemt, abonnementsvorm en telefoonnummer.

Als u contact met ons opneemt bijvoorbeeld als u telefonisch, via een NOX website of via social media een vraag stelt, dan leggen wij de vraag vast. Deze vastlegging is nodig om de vraag te kunnen beantwoorden en daaruit voortvloeiende acties te kunnen uitvoeren. Hetzelfde geldt als u een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt, ook dan worden gegevens van u geregistreerd.

Deze gegevens worden door ons aangeduid als ‘contactgegevens’.

3.1.2. Gebruik van de dienst

Als u gebruikmaakt van onze telefoondiensten, verwerken we technische gegevens die verband houden met dit gebruik en die nodig zijn om telefoonverkeer over ons netwerk te vervoeren. Deze gegevens betreffen niet de inhoud van de communicatie zelf. U kunt hierbij denken aan de volgende gegevens:

 • de datum, het tijdstip en de duur van een verbinding, uw eigen telefoonnummer en het telefoonnummer van degene met wie u belt, technische identificatiegegevens, het nummer van uw SIM kaart (IMSI) en het nummer van uw mobiele toestel (IMEI), het aantal signalen dat uw telefoon uitzendt;
 • Locatiegegevens die nodig zijn om ervoor te zorgen dat u op elk moment gebruik kunt maken van onze telefoondiensten en die nodig zijn om uw belverkeer over ons netwerk te vervoeren. Deze locatiegegevens geven aan met welke zendmast uw mobiel of tablet in verbinding staat.

Deze technische gegevens (met uitzondering van locatiegegevens) ziet u terug op uw notaspecificatie. Al deze technische gegevens en de gegevens zoals die op uw gespecificeerde nota te zien zijn worden door ons aangeduid met de term ‘verbruiksgegevens’.

Onze factuur bevat daarnaast een ongespecificeerd ‘voorblad’ waarop zijn aangegeven bijvoorbeeld het aantal gebelde minuten en het aantal sms-berichten dat u heeft verstuurd en het totaal verschuldigde bedrag. Deze gegevens worden door ons aangeduid als ‘gebruiksgegevens’.

3.2 Wat doen we met uw gegevens?

3.2.1 Dienstverlening

NOX verwerkt uw gegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een aansluiting, het opbouwen van verbindingen, het versturen van een nota, notanavraag en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van uw gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

3.2.2 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

NOX is op grond van de wet verplicht om uw gegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, en -op uw verzoek- aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

3.2.3 Verbetering van dienstverlening, informeren over gebruiksmogelijkheden van door u afgenomen diensten en producten, trendanalyse

NOX verwerkt uw persoons- en gebruiksgegevens om onze dienstverlening te verbeteren en om u te informeren over de gebruiksmogelijkheden van de diensten en producten die u bij ons afneemt, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt. Alleen als u daarmee heeft ingestemd worden ook uw verbruiksgegevens hiervoor gebruikt.

NOX voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Deze onderzoeksresultaten worden niet gebruikt voor specifiek op u gerichte marketing- en verkoopactiviteiten. Wij gebruiken daarvoor uw persoons- en gebruiksgegevens, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt. Alleen als u daarmee heeft ingestemd worden ook uw verbruiksgegevens hiervoor gebruikt.

3.2.4 Marketing- en verkoopactiviteiten, verstrekking aan derden

NOX verwerkt uw persoons- en gebruiksgegevens ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) ten behoeve van eigen dienstverlening, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt. Uw gegevens worden door NOX verwerkt voor het doen van aanbiedingen, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen benadering via brief, sms, e-mail of telefoon. U kunt dit afzonderlijk aangeven. Voor meer informatie hierover zie 8.3 van dit Privacy statement. Alleen als u daarmee heeft ingestemd worden ook uw verbruiksgegevens hiervoor gebruikt.

NOX verstrekt uw gegevens niet aan derden voor marketing, verkoop en andere bedrijfsmatige activiteiten. Voor zover gegevens aan derden worden verstrekt ten behoeve van hun activiteiten dan gebeurt dit uitsluitend in zodanig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm dat zij op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot uw persoon.

3.2.5 Incasso, Verkoop van vorderingen

In het kader van de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden zoals incassobureaus. In geval van afsluiting wegens wanbetaling kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval worden ook uw gegevens, voor zover deze noodzakelijk zijn om de vordering te kunnen innen, aan deze derden verstrekt.

3.2.6 Telefoongidsen en abonnee-informatiediensten

NOX verwerkt uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) ten behoeve van het uitgeven van elektronische en papieren telefoongidsen en het aanbieden van abonnee-informatiediensten. Alleen als u heeft aangegeven dat uw telefoonnummer vermeld mag worden in een telefoongids en/of opvraagbaar mag zijn bij een abonnee-informatiedienst, dan worden uw gegevens voor dit doel verwerkt. NOX is in dat geval wettelijk verplicht uw gegevens door te leveren aan andere uitgevers van telefoongidsen en abonnee-informatiediensten. Daarmee zijn deze gegevens dus ‘openbaar’. Zelf uw nummervermelding aanpassen kan via mijnnummervermelding.nl.

U kunt kiezen voor een nummer met ‘beperkte bekendheid’, in het spraakgebruik ook wel ‘geheim nummer’ genoemd. Die beperking houdt in dat het telefoonnummer niet in een telefoongids komt te staan én niet is op te vragen bij een abonnee-informatiedienst. U kunt er ook voor kiezen dat het nummer niet in een gids komt, maar wel is op te vragen bij een abonnee-informatiedienst. Als u een nummer met ‘beperkte bekendheid’ heeft dan betekent dat niet dat uw gegevens niet gebruikt kunnen worden voor trendanalyse en marketing- en verkoopactiviteiten. Als u niet wilt dat uw gegevens voor trendanalyse en marketing- en verkoopactiviteiten worden gebruikt dan moet u dit apart aangeven. Onder H9, ‘Contact’ kunt u lezen welke keuzes u hierin heeft en hoe u deze bekend kunt maken.

U kunt uw vermelding later nog wijzigen. Meer informatie over waar u verzoeken tot vermelding, wijziging of verwijdering kunt doen, vindt u onder H9 ‘Contact’.

3.2.7 Nummerweergave

NOX geeft standaard uw nummer door aan de opgeroepen aansluiting. Wilt u niet dat uw telefoonnummer zichtbaar wordt bij anderen, dan kunt u per gesprek (eenmalig) de weergave van uw nummer blokkeren. U kunt uw nummerweergave ook permanent (laten) blokkeren. Hoe u dit kunt doen kunt u vinden onder H9 ‘Contact’.

Bij het bellen naar het alarmnummer 112 wordt uw telefoonnummer altijd meegezonden, ook als u Nummerweergave hebt laten blokkeren. NOX is hiertoe wettelijk verplicht.

3.2.8 Notaspecificatie

Bij de specificatie van nota’s kan het telefoonnummer van de opgeroepen aansluiting op de nota van de oproepende aansluiting worden weergegeven, tenzij met de contractant van de opgeroepen aansluiting is overeengekomen dat zijn telefoonnummer zal worden afgeschermd op de nota van andere klanten. Dit afschermen houdt volgens wettelijke bepalingen in dat de laatste vier cijfers van het nummer onleesbaar worden gemaakt. Hoe u deze zogeheten B-nummerafscherming kunt aanvragen, vindt u onder H9 ‘contact’.

NOX werkt samen met andere communicatieaanbieders om uw nummer ook op hun nota te laten afschermen, maar kan er helaas niet voor instaan dat uw afgeschermde nummer nooit verschijnt op de nota van die andere aanbieders.

3.2.9 Telefonische overlast

Als iemand u telefonisch lastigvalt dan kunt u dat bij ons melden en bij ons schriftelijk een verzoek indienen om de contactgegevens van degene van wie de hinderlijke of kwaadwillige oproepen afkomstig zijn, te verstrekken. Als u iemand anders telefonisch lastigvalt dan kan die ander dat bij ons melden en eenzelfde verzoek doen.

Dit verzoek moet gericht zijn aan het op onze contactpagina aangegeven adres.

 • Het verzoek moet voorzien zijn van de volgende gegevens:
 • uw naam, adres-, postcode- en woonplaatsgegevens
 • het nummer waarop de oproepen betrekking hebben
 • een beschrijving van de aard en de ernst van de overlast als gevolg van de hinderlijke of kwaadwillige oproepen
 • een indicatie van de data en tijdstippen van de desbetreffende telefoontjes

3.3 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

NOX bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Als u een abonnement bij NOX hebt dan worden uw persoonsgegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van uw abonnement bewaard. Uw niet-gespecificeerde factuur bewaren wij gedurende maximaal zeven jaar. Wij zijn om fiscale redenen wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren. Uw gespecificeerde factuur en uw belgegevens worden voor factureringsdoeleinden gedurende maximaal zes maanden bewaard. Verbruiksgegevens die worden verwerkt om er voor te zorgen dat u mobiel bereikbaar bent, ook als u niet actief communiceert, worden maximaal twee weken bewaard voor netwerkdoeleinden.

3.4 Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan uw persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

4.1 Welke gegevens verwerken we van u?

4.1.1 Bij aanmelding, als u contact met ons opneemt

Als u bij ons een abonnement afsluit voor een internetaansluiting, zich aanmeldt als klant of meedoet met een actie, verwerken wij gegevens van u zoals uw naam, adres, woonplaats, kopie van uw legitimatiebewijs of verblijfsdocument, bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum, welke dienst(en) u bij ons afneemt, abonnementsvorm en IP-adres.

Als u contact met ons opneemt bijvoorbeeld als u telefonisch, via een NOX website of via social media een vraag stelt, dan leggen wij de vraag vast. Deze vastlegging is nodig om de vraag te kunnen beantwoorden en daaruit voortvloeiende acties te kunnen uitvoeren. Hetzelfde geldt als u een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt, ook dan worden gegevens van u geregistreerd.

Deze gegevens worden door ons aangeduid als ‘contactgegevens’.

4.1.2 Gebruik van de dienst

Als u gebruik maakt van onze internetdiensten, verwerkt NOX technische gegevens die verband houden met dit gebruik en die nodig zijn om internetverkeer over ons netwerk te vervoeren. Deze gegevens betreffen niet de inhoud van de communicatie zelf. U kunt hierbij denken aan de volgende gegevens:

 • de datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals je gebruikersnaam en wachtwoord), e-mailadres, de applicatieserver waarmee apps die u gebruikt verbinding maken, uw IP-adres, MAC-adres, IMEI-nummer, de route die uw dataverkeer heeft afgelegd over ons netwerk, datavolume, de kwaliteit van uw verbinding (denk aan foutmeldingen) en locatiegegevens die nodig zijn om internetverkeer over ons netwerk te vervoeren;
 • gegevens over de door u bezochte websites (URL’s) die nodig zijn om u naar de juiste (gedeelten) van de site te leiden.

Al deze technische gegevens worden door ons aangeduid met de term ‘verbruiksgegevens’.

Verbruiksgegevens vormen de basis voor de factuur die u van ons ontvangt. Op uw factuur ziet u een overzicht van hoeveel Mb’s u heeft verbruikt en het totaalbedrag dat u aan ons verschuldigd bent. Deze gegevens worden door ons aangeduid als ‘gebruiksgegevens’.

4.2 Wat doen we met uw gegevens?

4.2.1 Dienstverlening

NOX verwerkt uw gegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen moeten wij uw contactgegevens verwerken. Om u naar de juiste (gedeelten) van de site te leiden is verwerking van URL-gegevens noodzakelijk. Om u een factuur te kunnen sturen moeten wij naast uw contactgegevens bepaalde gegevens over het gebruik van uw aansluiting verwerken, zoals het datavolume. Om storingen te voorkomen en om storingsmeldingen te kunnen afhandelen is verwerking van bepaalde gebruiksgegevens noodzakelijk, zoals de datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord), e-mailadres, de applicatieserver waarmee apps die u gebruikt verbinding maken, uw IP-adres, de route die uw dataverkeer heeft afgelegd over ons netwerk, datavolume en de kwaliteit van uw verbinding (denk aan foutmeldingen). Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

4.2.2 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

NOX is op grond van de wet verplicht om uw gegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten, bijv. in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of verstrekking van gegevens aan auteursrechthebbenden, bijv. in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar illegaal downloaden.

4.2.3 Verbetering van dienstverlening, informeren over gebruiksmogelijkheden van door u afgenomen diensten en producten, trendanalyse

NOX verwerkt uw contactgegevens en gebruiksgegevens om onze dienstverlening te verbeteren, om u te informeren over de gebruiksmogelijkheden en over hoe u optimaal gebruik kunt maken van de diensten en producten die u bij ons afneemt, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt. Uw verbruiksgegevens worden voor dit doel alleen gebruikt als u daarvoor toestemming heeft gegevens. Gegevens over door u bezochte websites worden hiervoor niet verwerkt.

NOX voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Deze onderzoeksresultaten worden niet gebruikt voor specifiek op u gerichte marketing- en verkoopactiviteiten. Wij gebruiken daarvoor uw persoons- en gebruiksgegevens, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt. Uitsluitend indien u daarmee heeft ingestemd worden ook uw verbruiksgegevens hiervoor gebruikt. Gegevens over door u bezochte websites worden hiervoor niet verwerkt.

4.2.4 Marketing- en verkoopactiviteiten, verstrekking aan derden

NOX verwerkt uw contactgegevens en uw gebruiksgegevens ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) ten behoeve van eigen dienstverlening van NOX, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt. Uw verbruiksgegevens worden voor dit doel alleen gebruikt als u daarvoor toestemming heeft gegevens. Gegevens over door u bezochte websites worden hiervoor niet verwerkt.

Uw gegevens worden door NOX verwerkt voor het doen van aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch (onder meer via SMS en e-mail), tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen benadering via brief, sms, e-mail of telefoon. U kunt dit afzonderlijk aangeven. Voor meer informatie hierover zie H8 van dit Privacy statement. Gegevens over door u bezochte websites worden hiervoor niet verwerkt.

NOX verstrekt uw gegevens niet aan derden voor marketing, verkoop en andere bedrijfsmatige activiteiten. Voor zover gegevens aan derden worden verstrekt ten behoeve van hun activiteiten dan gebeurt dit uitsluitend in zodanig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm dat zij op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot uw persoon.

4.2.5 Incasso, Verkoop van vorderingen

In het kader van de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden zoals incassobureaus. In geval van afsluiting wegens wanbetaling kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval worden ook uw gegevens, voor zover deze noodzakelijk zijn om de vordering te kunnen innen, aan deze derden verstrekt.

4.2.6 Behandeling van klachten over strafbare of onrechtmatige informatie op internet (notice & take down)

Als u wordt geconfronteerd met onrechtmatige of strafbare informatie op internet, dan kunt u dat bij ons melden. Als een ander een klacht heeft over onrechtmatig of strafbare informatie die u heeft verspreid, dan kan die ander dat ook bij ons melden. Alle klachten hierover behandelen wij volgens de procedure die is omschreven in de Gedragscode ‘notice-and-take-down’. Deze kunt u downloaden via www.rijksoverheid.nl. In de Gedragscode is beschreven welke procedure wij volgen als er een klacht wordt ingediend en welke maatregelen wij kunnen treffen. Maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het ontoegankelijk maken of verwijderen van informatie en het –onder voorwaarden- verstrekken aan derden van uw naam, adres en woonplaats.

4.3 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

NOX bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Als u een abonnement bij NOX hebt dan worden uw persoonsgegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van uw abonnement bewaard. Uw niet-gespecificeerde factuur bewaren wij gedurende maximaal zeven jaar. Wij zijn om fiscale redenen wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren. Uw gebruiksgegevens worden voor factureringsdoeleinden gedurende maximaal zes maanden bewaard. Gegevens over door u bezochte sites (URL’s) worden niet opgeslagen.

4.4 Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan uw persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

5.1 Welke gegevens verwerken we van u?

5.1.1 Bezoek van onze website(s)

Als u onze website(s) bezoekt dan verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • uw IP-adres, het type en de taal van uw browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte, de pagina’s die u daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. Dit doen wij door middel van cookies. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken en de keuzes die u hierin kunt maken vindt u hieronder;
 • op sommige NOX-websites vragen wij u om aanvullende persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer.
5.1.2 Cookies

NOX-websites kunnen maken gebruik van cookies en zgn. ‘page tagging’ pixels (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘cookies’). Voordat de cookie wordt geplaatst informeren wij u via onze websites over de soorten cookies die wij gebruiken en de keuzes die u hierin kunt maken.

5.2 Wat doen we met uw gegevens?

5.2.1 Dienstverlening

Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u veiligheidswaarschuwingen te verzenden.

5.2.2 Verbetering van dienstverlening en onze websites, tonen gerichte advertenties

Uw (gecombineerde) gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren. Als wij bijvoorbeeld weten of gebruikers van onze websites vervolgens alsnog contact opnemen met onze klantenservice dan kunnen wij onze online dienstverlening verbeteren.

5.2.3 Marketing- en verkoopactiviteiten, verstrekking aan derden

Tenslotte gebruiken wij uw gegevens om u in bepaalde gevallen via e-mail, sms of telefoon te benaderen met aanbiedingen en informatie over andere producten of services van NOX.

NOX verstrekt de gegevens die wij via onze websites van u verwerken niet aan derden.

5.3 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

NOX bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

5.4 Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan uw persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

Veel klanten nemen meerdere producten of diensten bij NOX af. Misschien neemt u al uw diensten af van het merk NOX, maar het kan ook zijn dat u diensten afneemt van verschillende NOX merken of verschillende NOX onderdelen. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn combineren we de gegevens waarover wij beschikken omdat u klant van ons bent.

Daarnaast vullen we de informatie die we verzamelen aan met informatie die we van andere bedrijven hebben verkregen. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van de diensten van andere bedrijven die ons in staat stellen een algemeen beeld te krijgen van uw geografische gebied op basis van uw IP-adres, zodat we onze dienstverlening daaraan kunnen aanpassen.

Wij gebruiken deze gecombineerde gegevens voor de volgende doelen:

 • Dienstverlening: Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn koppelen wij de informatie waarover wij beschikken omdat u een of meerdere diensten bij ons afneemt. Hierdoor zijn wij in staat uw vragen, meldingen (bijv. over een storing in uw dienstverlening) en klachten, snel en adequaat op te pakken, ook als u niet alle diensten van één merk of één bedrijfsonderdeel afneemt.
 • Verbetering dienstverlening, aanbiedingen: Wij gebruiken de gecombineerde informatie om onze service en dienstverlening te verbeteren, ons netwerk en ons product- en dienstenportfolio aan te kunnen passen aan de behoefte van onze klanten en om u te informeren, bijvoorbeeld over aanbiedingen waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn. Wij respecteren daarbij de keuzes die u ten aanzien van uw privacy heeft gemaakt.

7.1 Wat doen wij niet

NOX verkoopt uw gegevens niet aan derden voor marketing -, verkoop- en andere bedrijfsmatige activiteiten. Voor zover gegevens worden verstrekt ten behoeve van hun activiteiten dan gebeurt dit uitsluitend in zodanig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm dat zij op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot een individu.

7.2 Wat doen wij wel

7.2.1 Verstrekken van gegevens aan door ons ingeschakelde derden en business partners

NOX schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten ten behoeve van het netwerk. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw gegevens heeft NOX de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

NOX verkoopt haar producten en diensten ook via door haar geselecteerde partners. Voor dit doel verstrekt NOX contactgegevens en gebruiksgegevens aan haar partners.

7.2.2 Verstrekken gegevens aan bevoegde autoriteiten

NOX is op grond van de wet verplicht om uw gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, of aan auteursrechthebbenden, bijv. in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar illegaal downloaden.

7.2.3 Verstrekken gegevens aan uitgevers van gidsen en abonnee-informatiediensten

Als u heeft aangegeven dat uw telefoonnummer vermeld mag worden in de telefoongids en/of opvraagbaar mag zijn bij de abonnee-informatiedienst, dan is NOX wettelijke verplicht de gegevens die nodig zijn voor uw gidsvermelding door te leveren aan andere uitgevers van telefoongidsen en abonnee-informatiediensten.

7.2.4 Verstrekken gegevens over afgeschermde B-nummers aan andere aanbieders

Als u een afgeschermd B-nummer heeft, dan verstrekken wij uw nummer aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

7.2.5 Verstrekken aan 112

Bij het bellen naar het alarmnummer 112 wordt uw telefoonnummer altijd meegezonden, ook als u Nummerweergave heeft laten blokkeren. NOX is hiertoe wettelijk verplicht.

7.2.6 Verstrekken van gegevens in verband met telefonische overlast en klachten over strafbare of onrechtmatige informatie op internet (notice & take down)

Als iemand u telefonisch lastigvalt of u wordt geconfronteerd met onrechtmatige of strafbare informatie op internet dan kunt u dat bij ons melden en bij ons schriftelijk een verzoek indienen om de gegevens van degene van wie de hinderlijke of kwaadwillige oproepen afkomstig zijn, te verstrekken. Als u iemand anders telefonisch lastigvalt of iemand anders wordt geconfronteerd met strafbare of onrechtmatige informatie op internet dan kan die ander dat bij ons melden en eenzelfde verzoek doen. Als wij een dergelijk verzoek ontvangen dan volgen wij de procedure zoals hierboven is omschreven. Mocht dat niet helpen, dan zal NOX, in laatste instantie, uw telefoonnummer, naam, adres en woonplaats aan de verzoeker verstrekken.

8.1 Inzage in uw gegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Dit kan op verschillende manieren. Wilt u inzage in de door u gevoerde dan verwijzen wij u in de eerste plaats naar de online (telecomfactuur.nl) omgeving. Daar kunt u niet alleen uw persoonlijke gegevens inzien maar tevens uw gespecifieerde factuur.

Kunt u de informatie die u zoekt niet vinden via onze websites, dan kunt u een verzoek tot inzage indienen door een brief, voorzien van:

 • uw naam
 • adres
 • vaste- en/of mobiele telefoonnummer
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs

te sturen naar het onder H9 (Contact) aangegeven adres. NOX kan u maximaal € 4,50 aan administratiekosten in rekening brengen.

8.2 Correctie van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze niet juist zijn. U kunt hiervoor contact met ons opnemen op de onder H9 ‘Contact’ aangegeven wijze. U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

8.3 Recht van verzet, toestemming voor verwerking van uw gegevens

8.3.1 Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens door NOX

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door NOX kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor analyse-, marketing- en verkoopactiviteiten. U kunt hiervoor contact met ons opnemen op de onder H9 ‘Contact’ aangegeven wijze.

8.3.2 Toestemming voor verwerking van uw bel- en locatiegegevens en gegevens over kijkgedrag

Voor bepaalde meer privacygevoelige categorieën gegevens geldt dat wij deze gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogen gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U kunt daarbij denken aan gebruik van uw belgegevens om u een aanbieding te doen voor het voor u meest geschikte abonnement, of het verwerken van gegevens over uw kijkgedrag om u persoonlijk kijkadvies te geven. In deze gevallen zullen wij u altijd vooraf om toestemming vragen voordat wij uw gegevens hiervoor gebruiken. Wilt u niet dat uw gegevens hiervoor worden gebruikt, dan kunt u uw toestemming onthouden, zonder dat dit gevolgen heeft voor het gebruik van de dienst.

Als u eerder toestemming heeft gegeven voor verwerking van uw gevoelige gegevens voor de hiervoor genoemde doelen, dan kunt u uw toestemming op ieder moment weer intrekken. U kunt hiervoor contact met ons opnemen op de onder H9 ‘Contact’ aangegeven wijze.

8.3.3 Bezwaar tegen delen van uw gegevens binnen NOX

Als u niet wilt dat NOX uw gegevens deelt met andere NOX merken en bedrijfsonderdelen of als u niet wilt dat uw gegevens worden gecombineerd om te bekijken of uw adres in aanmerking komt voor NOX Compleet, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. U kunt hiervoor contact met ons opnemen op de onder H9 ‘Contact’ aangegeven wijze. Vermeld in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt: maakt u alleen bezwaar tegen delen van uw gegevens of maakt u ook bezwaar tegen gebruik van uw gegevens door NOX of tegen allebei? U ontvangt binnen 4 weken na uw bezwaar van ons een schriftelijk antwoord.

8.3.4 Bezwaar tegen benadering

U kunt bezwaar maken tegen benadering door NOX voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen benadering voor verkoopactiviteiten.

U kunt afzonderlijk bezwaar maken tegen de volgende vormen van benadering:

 • schriftelijke benadering
 • benadering via SMS/e-mail
 • telemarketing

NOX zal uw bezwaar zo spoedig mogelijk verwerken. Er kan echter enige tijd voorbij gaan voordat uw bezwaar in alle bestanden is verwerkt. In die periode kan het zijn dat u nog wordt benaderd.

8.3.5 Bel-me-niet register

Wilt u niet meer telefonisch benaderd worden door anderen dan NOX dan kunt u uw telefoonnummer laten inschrijven in het Bel-me-niet-Register. Is uw nummer ingeschreven in het Bel-me-niet-Register dan mogen bedrijven waar u geen klant bent u op dat nummer niet meer bellen. Meer informatie over het Bel-me-niet-Register kunt u vinden op www.bel-me-niet.nl. Als klant van NOX kunt u, ook als u uw nummer in het Bel-me-niet-Register heeft laten inschrijven, nog wel door NOX gebeld worden. Wilt u ook niet meer door NOX gebeld worden, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om bij NOX bezwaar te maken tegen gebruik van uw gegevens voor commerciële benadering.

8.4 Recht op vergetelheid

U heeft in sommige gevallen recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Uw heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan NOX voor het gebruik van uw gegevens, maar u trekt die toestemming nu in. NOX zal deze gegevens dan verwijderen.

8.5 Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die NOX van u heeft. Zo kan u die gegevens gemakkelijk doorgeven aan een andere leverancier van eenzelfde soort dienst. U kunt ook aan NOX vragen om de gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Onder andere Inzake de volgende privacy onderwerpen kunt u contact met ons opnemen:

 • Recht op inzage
 • Recht op correctie, vergetelheid en dataportabiliteit
 • Blokkeren nummerweergave
  • Permanente blokkering: neem contact met ons op
  • Blokkeren per gesprek: toets *31* voor het nummer dat u wilt kiezen
 • Melden telefonische overlast
 • Verzet tegen schriftelijke benadering
 • Verzet tegen telefonische benadering
 • Verzet tegen gebruik gegevens voor analyse, marketing
 • Verwijderen gegevens in telefoongids/abonnee-informatiebestand

Schrijf naar, bel of mail onze klantenservice: Kijk voor contactgegevens op: onze contactpagina.